Vedení SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. považuje kvalitu za rozhodující položku pro správně fungující a rozvíjející se firmu. S pomocí systému managementu kvality chce také plnit základní činnosti firmy, kterými je plnění požadavků zákazníka a uspokojování potřeb zaměstnanců a vlastníků společnosti. Základním cílem vedení společnosti je být konkurence schopnou společností v oblasti čerpací techniky jak pro spotřební trh, tak pro průmyslová odvětví v tuzemsku i zahraničí.

Pro naplnění tohoto záměru se vedení společnosti zavazuje:
  • Prostřednictvím spokojenosti zákazníků získávat další zakázky a rozšiřovat okruh uživatelů našich výrobků. Zakázky musí být dodány v dohodnutém termínu a požadované kvalitě.
  • Přizpůsobovat stávající výrobní sortiment potřebám zákazníků, a to doplněním a korekcí stávajícího sortimentu spotřebních čerpadel a zvýšením jejich užitných vlastností.
  • Směřovat vývoj nových průmyslových čerpadel a jejich agregací zejména do oblasti důlního prostředí, strojírenství a petrochemického průmyslu.
  • Rozšířit v následujícím období oblast dodávek čerpadel i pro jadernou energetiku.
  • Věnovat maximální pozornost oblasti firemního servisu, jeho posílení a rozšíření.
  • Spolupracovat s dodavateli na zkvalitnění dodávek, které se odrazí ve zvýšení kvality celého výrobku a snížení ekonomické náročnosti způsobené zpracováním nejakostních nakupovaných polotovarů.
  • Zkvalitňovat pracovní prostředí pro realizaci produktů, aby se eliminovaly vlivy prostředí na kvalitu produktu.
  • Zvyšovat znalosti a dovednosti zaměstnanců, aby je mohl uplatnit při realizaci produkce.
  • Plnit požadavky legislativních předpisů a rozvíjet systém kvality o požadavky vyplývající ze zákonných předpisů.
  • Respektovat požadavky na ochranu životního prostředí a dbát na dodržování bezpečnosti práce při všech činnostech ve společnosti.


Vedení SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. prohlašuje Politiku kvality za závaznou pro všechny zaměstnance a zavazuje se zajistit dostatečné zdroje a podmínky pro naplňování této politiky.

CERTIFIKÁT ISO 9001