Vedení SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. považuje kvalitu za rozhodující položku pro správně fungující a rozvíjející se firmu. S pomocí systému managementu kvality chce také plnit základní činnosti firmy, kterými je plnění požadavků zákazníka a uspokojování potřeb zaměstnanců a vlastníků společnosti. Základním cílem vedení společnosti je být konkurence schopnou společností v oblasti čerpací techniky jak pro spotřební trh, tak pro průmyslová odvětví v tuzemsku i zahraničí.

Pro naplnění tohoto záměru se vedení společnosti zavazuje:

- prostřednictvím spokojenosti zákazníků získávat další zakázky a rozšiřovat okruh uživatelů našich výrobků
dodávat výrobky v dohodnutém termínu a požadované kvalitě

- přizpůsobovat stávající výrobní sortiment potřebám zákazníků, a to doplněním a korekcí stávajícího sortimentu spotřebních čerpadel a zvýšením jejich užitných vlastností

- směřovat vývoj nových průmyslových čerpadel a jejich agregací zejména do oblasti strojírenství a petrochemického průmyslu

- rozšířit oblast dodávek čerpadel i pro jadernou energetiku

- provádět modernizace výrobního zařízení pro zvýšení kvality produkce

- spolupracovat s dodavateli na zkvalitnění dodávek, které se odrazí ve zvýšení kvality celého výrobku a snížení ekonomické náročnosti způsobené zpracováním nejakostních nakupovaných polotovarů

- zvyšovat znalosti a dovednosti zaměstnanců, aby je mohli uplatnit při realizaci produkce

- zvyšovat spokojenost zaměstnanců a poskytovat jim benefity firmou

- dbát na dodržování bezpečnosti práce při všech činnostech ve společnosti

- respektovat požadavky na ochranu životního prostředí

- plnit požadavky zákonů a právních předpisů

- neustále zlepšovat systém managementu kvality

 


Vedení SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. prohlašuje Politiku kvality za závaznou pro všechny zaměstnance a zavazuje se zajistit dostatečné zdroje a podmínky pro naplňování této politiky.

CERTIFIKÁT ISO 9001